دو فصلنامه‌ی مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسلامی (HCIN) - واژه نامه اختصاصی