دو فصلنامه‌ی مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسلامی (HCIN) - اخبار و اعلانات