تماس با ما

آدرس : قزوین -دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی - دفتر نیمسالنامه مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسلامی -

تلفن تماس : 8371327-8371366   

صندوق پستی 288     کد پستی 16818

وب سایت:http://hcin.journals.ikiu.ac.ir

پست الکترونیکی:hcin@ikiu.ac.ir

                                  


CAPTCHA Image