اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عباس برومند اعلم

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استادیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی

boroomandayahoo.com

سردبیر

دکتر هادی عالم زاده

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد-دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

hd.alemzadehgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا اشتری

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استادیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

ashtaritafreshigmail.com

دکتر احمد بادکوبه هزاوه

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار- دانشگاه تهران

badkoubeh45gmail.com

دکتر ولی اله برزگرکلیشمی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استادیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی

barzegar1342yahoo.com

دکتر محسن بهرام نژاد

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استادیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی

bahramnejadikiu.ac.ir

دکتر غلامحسین زرگری نژاد

تاریخ استاد- دانشگاه تهران

zargariut.ac.ir

دکتر مهدی جلیلی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد- دانشگاه فردوسی مشهد

jalili-mum.ac.ir

دکتر حسین مفتخری

تاریخ دانشیار- داتشگاه تربیت معلم

moftakharitmu.ac.ir

دکتر محمد رضا ناجی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار- بنیاد دایرة المعارف اسلامی

www.encyclopaediaislamica.com
m.r.najiencyclopaediaislamica.com

دکتر حسین قرچانلو

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد دانشگاه تهران

qarachanloout.ac.ir

دکتر عبدالجبار ناجی

تاریخ استاد- دانشگاه کوفه عراق

jabbarnajiyahoo.com